ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις

Blog

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν της από 29.7.2022 Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό την
επωνυμία «ΥΓΕΙΑ IVF ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας, σύμφωνα με τον
Ν.4548/2018 «Περί αναμόρφωσης του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας, σε Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση την 9/9/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στην έδρα της Εταιρείας επί της
οδού Φλέμινγκ αρ. 15 στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, προκειμένου να αποφασίσουν επί των
ακόλουθων θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης
2021, ήτοι από 10.01.2021 έως 31.12.2021 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

2. Έγκριση κατ ́ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το
Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2021 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από
κάθε ευθύνη.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2022 και καθορισμός της
αμοιβής αυτών.

4. Έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων και παγίων εξόδων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για
την Εταιρική Χρήση 2021, προέγκριση για την εταιρική χρήση 2022 και καθορισμός ανώτατου
ποσού αμοιβής τους.

5. Υιοθέτηση μέτρων σύμφωνα με τη διάταξη 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018

6. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των επτά χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ (7.500€) με καταβολή μετρητών και έκδοση 7.500 νέων μετοχών
ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) εκάστης. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του
Καταστατικού της Εταιρείας.

7. Παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ενέργεια κατ’ επάγγελμα
πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και συμμετοχή τους στη Διοίκηση και
Διεύθυνση ομοειδών Εταιρειών.

8. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να
καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα. Οι αποδείξεις
καταθέσεως των μετοχών καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας των αντιπροσώπων των
μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν
την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Ν. 4548/2018 απαρτίας για τη λήψη
απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, η τυχόν Επαναληπτική
Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 16/9/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στον
ίδιο χώρο.

Μαρούσι, 29/7/2022
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μηνάς Μαστρομηνάς

Κλείστε ραντεβού

Στείλτε μας το μήνυμα σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο