Διαχείριση Ποιότητας - ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις

Διαχείριση Ποιότητας

Στη Μονάδα ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις εφαρμόζουμε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, που καλύπτει όλο το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών και λειτουργιών μας (κλινικών, διοικητικών, εργαστηριακών και υποστηρικτικών).

Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 15224

Στο πλαίσιο του Συστήματος αυτού, έχουμε αναλάβει τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

 • Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες, επιθυμίες και τις προσδοκίες των ασθενών και των οικείων τους, με στόχο την ικανοποίησή τους και τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών. Επιδιώκουμε την εκπλήρωση των απαιτήσεων των εργαζόμενων, των συνεργατών, αλλά και της ευρύτερης κοινότητας, όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, την εργασιακή υγεία & ασφάλεια και το περιβάλλον.
 • Δεσμευόμαστε για την παροχή άριστων υπηρεσιών διαθέτοντας τους απαραίτητους πόρους, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, τεχνολογία αιχμής και εφαρμόζοντας ορθές επαγγελματικές πρακτικές.
  Συμμορφωνόμαστε με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και κανονιστικές απαιτήσεις, που εκάστοτε ισχύουν, και τις υποχρεώσεις που έχουμε ενυπογράφως αποδεχθεί που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών κυοφορίας και τεκνοποίηση που επιτυγχάνονται με μεθόδους άλλες πλην της φυσιολογικής ένωσης άνδρα και γυναίκας, την συντήρηση, την διάθεση ανθρώπινων γαμετών, ωοθηκικού και ορχικού υλικού και ζυγωτών και γονιμοποιημένων ωαρίων, τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς ή στο πλαίσιο της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, το περιβάλλον και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Ικανοποιούμε τις απαιτήσεις του προτύπου ως προς το οποίο έχουμε πιστοποιηθεί:
  • EN 15224 – Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας – EN ISO 9001:2015 για υγειονομική περίθαλψη

  • Εφαρμόζουμε τη βασική αρχή της πρόληψης σε όλες τις εταιρικές δραστηριότητας.
  • Προστατεύουμε το περιβάλλον. Δεσμευόμαστε για την πρόληψη της ρύπανσης, τη βιώσιμη χρήση πόρων, τον περιορισμό της επίδρασης και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς και την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων με συμμόρφωση στους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες δικαίου.
  • Παρέχουμε ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας με σκοπό την πρόληψη από εργατικά ατυχήματα και ασθένειες. Δεσμευόμαστε για την εξάλειψη των κινδύνων και την μείωση της διακινδύνευσης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Δεσμευόμαστε για τη διαβούλευση και τη συμμετοχή των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους.
  • Παρέχουμε περιβάλλον εμπιστοσύνης και κουλτούρα ασφάλειας στο προσωπικό μας, που προάγει την ανοιχτή επικοινωνία, την ενεργό συμμετοχή, την ποικιλία απόψεων, την προάσπιση των δικαιωμάτων, την ανάληψη ευθυνών, την ασφάλεια, την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, την ομαδική εργασία, την εκπαίδευση και προσωπική ανάπτυξη, την επίτευξη των στόχων και την αναγνώριση, όταν επιτυγχάνονται οι προσδοκίες.
  • Ελαχιστοποιούμε την εμφάνιση αποκλίσεων από το πρότυπο λειτουργίας μας και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Μετριάζουμε τις συνέπειες πιθανών συμβάντων, εργασιακών ή/και περιβαλλοντικών ατυχημάτων και μεριμνούμε για την αποτελεσματική και ταχεία αντιμετώπισή τους.
  • Δεσμευόμαστε για συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, προκειμένου να βελτιώνονται οι επιδόσεις μας και να επιτυγχάνονται οι στρατηγικού μας στόχοι για επιχειρηματική αριστεία.

  Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 15224

  Κλείστε ραντεβού

  Στείλτε μας το μήνυμα σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο