ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις

Blog

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν της από 17.05.2024 Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΥΓΕΙΑ IVF ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 «Περί αναμόρφωσης του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την  18/6/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Φλέμινγκ αρ. 15 στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, προκειμένου να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023, ήτοι από 01.01.2023 έως 31.12.2023 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.
  2. Έγκριση κατ΄ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2023 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
  3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
  4. Έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων και παγίων εξόδων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 2023, προέγκριση για την εταιρική χρήση 2024 και καθορισμός ανώτατου ποσού αμοιβής τους.
  5. Υιοθέτηση μέτρων σύμφωνα με τη διάταξη 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.
  6. Παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ενέργεια κατ’ επάγγελμα πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και συμμετοχή τους στη Διοίκηση και Διεύθυνση ομοειδών Εταιρειών.
  7. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με τα άρθρα 7§2 και 18§1 του Καταστατικού της Εταιρείας, στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε Μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητά του αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, ως εγγεγραμμένος στο Ειδικό Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας. Σύμφωνα με το άρθρο 18§3 του Καταστατικού της Εταιρείας, τα έγγραφα πληρεξουσιότητας των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Ν. 4548/2018 απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 25/6/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στον ίδιο χώρο.

Μαρούσι, 17/5/2024

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Σταύρος Σουγιουλτζής

Κλείστε ραντεβού

Στείλτε μας το μήνυμα σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο